کارشناس مسئول کمیته تخصصی پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۱۹۲۹

 

نوشین صادقیان

 

کارشناس ارشد فیزیولوژی پزشکی

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۷۶- ۰۴۵

ایمیل: nooshin_sadeghian@yahoo.com, ethicscom.arums@gmail.com

 

 

شرح وظایف کارشناس کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه :

  • برگزاری جلسات کارگروه دانشگاهی اخلاق در پژوهش و کمیته تخصصی پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی، صدور شناسه اخلاق به طرحنامه های تصویب شده پس از انجام فرآیندهای مربوطه و براساس مستندات و دستورلعمل های وزارتی
  • آماده سازی جداول اطلاعات مقالات اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقای مرتبه جهت بررسی به لحاظ رعایت اصول اخلاق در نشر
  • انتخاب طرحنامه های مستلزم ارزیابی وآماده سازی مستندات و ابلاغهای مربوط به نظارت بر حسن اجرای طرح های پژوهشی و رعایت استانداردهای اخلاق در انجام پژوهش و همکاری با بازرسان منتخب در این زمینه
  • تهیه اسناد و اطلاعات مربوط به پرونده های تخلف پژوهشی براساس گزارشات دریافتی از وزارت و نامه های شکایت شخصی، طرح در جلسات کارگروه، ارسال به هیأت انتظامی جهت بررسی و اعلام نظر و ارائه بازخورد به وزارتخانه
  • همکاری در برگزاری کارگاه های حوزه اخلاق در پژوهش (کارگاه اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی، کارگاه اخلاق در نشر آثار پژوهشی و و تدریس بخشی از محتویات کارگاه اخلاق در پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی )
  • بازدید های دوره ای به منظور نظارت بر خانه های حیوانات دانشگاه و بررسی رفع نواقص اعلام شده توسط دامپزشک ذیصلاح
  • آماده سازی مستندات جهت ارزشیابی سالانه کمیته های اخلاق و نیز تکمیل مستندات برنامه عملیاتی (گزارش کل طرح ها ی بررسی شده به تفکیک نوع طرح ها، تخلفات پژوهشی بررسی شده، اقدامات صورت گرفته جهت اعتلای اخلاق در پژوهش در سطح دانشگاه و ...)
  • انجام سایر امور محوله
آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱