سایر راهنماها و دستورالعمل های کشوری

تعداد بازدید:۱۴۰۷

 

دستور العمل ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی

دستورالعمل نحوه انجام پایان نامه ها

دستورالعمل روند صدور شناسه (کد) مصوبه ی اخلاق

دستورالعمل تحقیقات مرتبط با فراورده های گیاهی و سنتی

دستورالعمل تحقیقات در حوزه سلامت جنسی

دستورالعمل اجرای طرح ها و پایان نامه های چند مرکزی

دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی

مسئولیت اجرای کارآزمایی های بالینی

بررسی طرحهای ارجاعی به کمیته ملی اخلاق در پژوهش

دستورالعمل استفاده از اطلاعات و داده های سلامت

ضوابط داروهای مشابه بیولوژیک

راهنمای کارآزمایی بالینی مطلوب در ایران

راهنمای انجام مطالعات بالینی در ایران

دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی و مطالعات هم ارزی زیستی (بیواکی والانس) بر روی دارو های متقاضی ثبت / ‏‬ تمدید پروانه از سازمان غذا و دارو

دستور العمل مشوق های مالی برای ارجاع به مقالات نشریات از طرف سردبیران نشریات یا مسئولین پژوهشی دانشگاه

لینک راهنماها و دستورالعمل‌های کشوری

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۱