اعضای کمیته تخصصی پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۸۵

 

 
مشخصات ترکیب اعضای کمیته تخصصی پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

سمت عضو در کمیته

سمت دانشگاهی/ سازمانی

آقای دکتر محمدقاسم گلمحمدی

دکترای تخصصی   علوم تشریح

رئیس کمیته تخصصی

عضو هیئت علمی

استاد

آقای دکتر حمداله پناهپور

دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی

معاون کمیته تخصصی

عضو هیئت علمی

استاد

آقای دکتر بهنام محمدی

دکترای تخصصی انگل شناسی

پژوهشگر

عضو هیئت علمی

دانشیار

آقای دکتر شاهین حاجی قهرمانی

دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی

دامپزشک

عضو هیئت علمی

استادیار

آقای دکتر حامد زندیان

دکترای تخصصی اقتصاد سلامت

نماینده جامعه

عضو هیئت علمی

دانشیار

آقای دکتر سعید خداداد

دکترای حرفه ای دامپزشکی

دامپزشک ذیصلاح جهت خانه های حیوانات

دامپزشک ذیصلاح جهت خانه های حیوانات

خانم نوشین صادقیان

کارشناسی ارشد/ فیزیولوژی پزشکی

کارشناس کارگروه

کارشناس مسئول کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاه

 

پست الکترونیکی: ethicscom.arums@gmail.com  ,        Ethics.research@arums.ac.ir    

  تلفن:   33534757- 045

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱