اخبار

نسخه نهایی فرم رضایت آگاهانه و نحوه تکمیل آن

ابلاغ نسخه نهایی فرم رضایت آگاهانه و نحوه تکمیل آن

نسخه نهایی فرم رضایت آگاهانه براساس آخرین تغییرات اعمال شده در کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی آماده و ابلاغ شد. جهت تسهیل و تسریع کار نحوه تکمیل آن نیز به محققین گرامی ارائه گردیده است.

ادامه مطلب